SÁP MẪU SÁP PARAFIN SÁP MẪU CHẢY

SÁP MẪU DẠNG HẠT

Giá : 0904 000 487

  • Mô tả sản phẩm

“VƯỢT SỰ MONG ĐỢI –

EXCEEDING EXPECTATIONS”

CHỨNG NHẬN THÀNH PHẦN

Certificate of Analysis

Sản phẩm/product:     pattern wax/                      

sáp mẫu / sáp nhân tạo                                                     25 kg

Dạng vận chuyển/form of delivery:   Pellets/ Viên bột

 

Báo cáo kiểm tra / Specific test report                         N 10204-3.1

 

 

Charge R23013- 1

Mẻ nấu R23013-1

Điểm chảy drop point 

 

65,5°C

Khả năng xuyên kim

penetration

 

7,5 mm

Độ nhớt viscosity 

 

223

mPas

Độ tro

ash content 

 

0,317

%

Điểm mềm hóa congealing point 

 

65,0°C

Lắng đọng 5h ở 120oC

Sedimentation 5 Std. bei 120°C

 

8 %

Đây là chứng nhận dữ liệu đáp ứng đặc tính bán hàng/ This is to certify, that the data found meet the sales specifications.

Các chi tiết nêu trên không giải phóng khách hàng khỏi nghĩa vụ kiểm tra hàng hóa nhận được./ The above particulars do not release the customer from the obligation to carry out an inspection of goods received.

 

Tài liệu được tạo tự động, do đó không có chữ ký.

The document was created automatically, therefore valid without signature.

 

 

   Tài liệu này được sản xuất bằng điện tử và có hiệu lực mà không có chữ ký

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Trung tâm Kỹ thuật Đúc mẫu chảy Việt Nam qua: thanhvd.vlw@gmail.com

This document is created electronically and is valid without a signature

For any further information, please contact Vietnam Investment Casting Ltd. Co. Technical Centre via: thanhvd.vlw@gmail.com